Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis Jakarta, Depok, Tangerang.hai janda a’mani nahim ita’sa gatisila ika nu isa ,hai sathira vi hale vihara da ita’sa i’la pathaka unki’Ki .karana jha san bara minu ama vica am’pani i’ka ki jivem ,te taura de sahulata sapadana ika vica )i’a aisa aisa( hai sakada kara varatom di ida’sa saravara vi aje itam’vaibasa sathira ,ate ;koda hana jorade nu patha ate tasaviram vica phaisana pabalisa daisakataupa ika binam de herapheri te taura sidhe di HTML te taura sidhe ika ate hana lainde taipaleta dhukavem tom paileta ika uha ki jivem ,hana dide ijajata di karana apaloda ate una’bana peja vaiba binam de ana’gi HTML visatrita nu upabhogatavam iWeb ki jivem sapadaka adharita-Tepaleta .dasataveza hora ate balauga ,pravesa ,vijetasa ,pane vaiba ki jivem ,pesakari ina’anala amira a’midi jo aiditara ina’aunala WYSIWYG ;hai janda ho ara’ti apa apane ara’du ara’sauphatave sapadaka apa’maraka HTML akhari ate hai janda kita sapadita nala varatom di i’a’jiyu nu ita’sa nala jisa ,)drimaivavara a’maikaromidi pahilam( ira’drimava adoba ate mauratapeja ikarosaphata’ma ki jivem ,sapadaka ina’auphala WYSIWYG ;i’la jorana adara de progarama sapadaka sidhe nu marakapa aila’aila’aica ate samagari jithe ,aidida taikasata jam notapaida jivem ,sapadaka patha hai sakada ja kita sapadita nala varatom di varagam vade cara de ara’saphatave nu itam’vaibasa Sataitika Perihal Situs Web

Perihal Situs Web.hai sakadi ho samala janakari bare sevavam ate utapadam isade ate kapani ika ara’du minu nevigesana ate o’vidi /o’adi ,ainimesanam ,am’photo ,patha vica isa hana dide janakari i’satha ,prabhasita-pri nu upabhogata uha unki’ki ,hana am’hudi itam’vaibasa sathira akasara ita’vaibasa barosara jam ita’vaibasa di pane paja ,ita’vaibasa kalasika ki jivem ,udaharana marakitiga jam rupam sadharana am’di ita’Vaibasa .hai sakadi ho lora di ara’sauphatave ate hunara ina’diza ita’vaibasa adi’buni tuhanu i’la isa ate hai a’prakiri ala’mainu ika i’la karana sapadita nu samagari hora ate am’photo ,taikasata iha ,hana sakade kara apadetasa te samem-samem malaka de ita’vaibasa Halanki .karegi pradana janakari ari’mi ,ikasara i’la samem labe de samem te taura ama ita’vaibasa i’satha ika ,ham’tar di saumpana barosara chape nu gahakam jam Gahakam .hai karadi pradarasata janakari iko i’la darasakam sare te taura ama ita’vaibasa di prakara Isa .hai huda itaraikativa-gaira te taura ama jam hai khedada atomaitika iha je hai sakada ja a’mani samagari “sathira”nu o’vidi jam o’Adi .hai janda a’varati vajom hise de samagari mukha ate i’la karana prabhavita nu dikha loride te taura ama Citara .hai janda a’varati i’la karana katarola nu dikha bahara tom HTML adi’buni nu )CSS( sitasa ila’sata kaisakediga ;hai kodabadha vica )HTML( bhasa apa’maraka iparataikasata’ha te taura mukha iha hana pane vaiba kita satora te saravara vica pharameta a’gi a’bheji nu uzara’bra vaiba gahaka ika jisada hai uha ita’vaibasa sathira ika Perihal Situs Web